Handledning

Vi har erfarenhet från handledning i många företag och organisationer, exempelvis för Kriminalvården, Polisen, Västerås stad, Huddinge Kommun och Svenska kyrkan.

Potentialen genomför handledning enskilt och i grupp. Handledning innebär vägledning, rådgivning, stöttning och perspektivtagande. Handledaren är samtalsledare, men kan också bidra genom att belysa arbetsrelaterade detaljer utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Handledningen är behovsstyrd och när vi jobbar med grupper hittar vi tillsammans arbetsmetoder som gruppen gemensamt enas kring och där var och en får möjlighet att hitta sina styrkor och utvecklingsområden.

Tre typer av handledning

Ärendehandledning

Inriktning på klienter/patienter med olika svårigheter. Vid varje tillfälle lyfter vi utvalda ärenden som genomlyses under handledning med syfte att öka förståelse och för att sätta in rätt åtgärder och arbetssätt utifrån varje specifik situation.

Processhandledning

Inriktning mot arbetssätt och processer för gott samarbete. Vi jobbar med arbetsgruppen och hur medarbetarna i den tar enskilt och gemensamt ansvar för sin arbetsplats och för ett gott arbetsklimat.

Metodhandledning

Inriktning mot att kunna använda sig av specifika metoder inom ett arbetsområde, exempelvis MI (motiverande samtal) eller LAB (lågaffektivt bemötande). Handledningen syftar till att ge nycklar för att tillämpa evidensbaserade interventioner för olika situationer och beteendeproblem.